Statutair

Inspecteur

Vacante plaatsen: permanente rekrutering
Diploma
Hoger secundair
Inschrijvingsperiode
Permanent open

Jobomschrijving

Is blauw je favoriete kleur, ben je flexibel als een kat én een teamplayer pur sang die vandaag wat wil betekenen voor de maatschappij van morgen? Dan moet je inspecteur worden, bij de Lokale of Federale Politie.

Op lokaal niveau doe je dat bij de interventiedienst, de wijkdienst, de jeugddienst, de recherche, enzovoort. Op federaal niveau kan je jezelf specialiseren. Denk aan de hondensteundienst, de luchthavenpolitie, spoorwegpolitie, scheepvaartpolitie of gerechtelijke politie. De gemeenschappelijke deler: als inspecteur lever je eerstelijns, gemeenschapsgerichte politiezorg. Wat dat betekent? Dat je deel wordt van een in de samenleving geïntegreerde politie.

Inspecteurs staan als team ten dienste van de burger en gaan mét de gemeenschappen op zoek naar gerichte oplossingen voor problemen. Kortom, inspecteurs vormen vandaag en morgen 'the beating heart’ van de politie!

Presentatie vd. dienst

Als inspecteur van politie kan je terecht in één van de korpsen van de Lokale Politie. Daar zal je tewerkgesteld worden in één van de 7 basisfunctionaliteiten van de gemeenschapsgerichte politiezorg op lokaal niveau.

Binnen het korps van de Federale Politie zijn tal van betrekkingen binnen de gespecialiseerde politiezorg voorhanden.

Als je geslaagd bent voor de generieke selectie, word je opgenomen in een werfreserve. Je moet dan postuleren voor een functie in een politiezone of een federale dienst.

De lokale politiezone of de federale dienst waarvoor je postuleert, zal een interne selectiecommissie organiseren.

Indien je geselecteerd wordt voor de functie, zal je vervolgens kunnen starten aan de basisopleiding. Als je deze opleiding succesvol kan beëindigen, zal je uiteindelijk tewerkgesteld worden in de lokale zone of federale dienst waarvoor je hebt gepostuleerd.

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard (van toepassing voor de 2e, 3e en 5e deelname).
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Inschrijvingsbewijs laatstejaarsstudent tot het behalen van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds vijf maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader
 • Meer dan zes jaar geleden in kennis werd gesteld van zijn derde mislukking voor de afgelegde selectieproef
 • Niet eerder definitief niet geslaagd zijn als aspirant voor het beoogde kader na de basisopleiding (verzaking tijdens de opleiding wordt gelijkgesteld aan niet-slagen)
 • Niet eerder het voorwerp uitgemaakt hebben van een definitieve ambtsontheffing aangewezen op artikel 81 van de Exoduswet
 • Op het ogenblik van het aangenomen ontslag, geen evaluatie met de eindvermelding 'onvoldoende' hebben gekregen
 • Zich ertoe verbindt het uniform te dragen wat impliceert dat iedere aanpassing, wijziging of toevoeging van insignes, symbolen, tekens, persoonlijke tekens, religieuze of privétekens verboden is

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
 • Voldoen aan de medische voorwaarden die vereist zijn voor de functie (zie document "Medische proef - medische voorwaarden" in de rubriek "Nuttige documenten"): lengte, gewicht, zicht, tattoos*..., redenen voor ongeschiktheid wegens bepaalde medische aandoeningen. *Tattoos in de nek en in het gezicht leiden tot ongeschiktheid. Tattoos op zichtbare delen van het lichaam kunnen leiden tot ongeschiktheid. Tattoos die racistisch of discriminerend zijn, leiden tot ongeschiktheid.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
 • Gratis medische zorgen